σχέδια στελέχωσης επιχειρήσεων

Η Smartly & Co., έχει ήδη φέρει σε πέρας πολλά επιτυχημένα, σχέδια στελέχωσης των πελατών της, μέσω των Εθνικών, Συγχρηματοδοτούμενων και/ή Ευρωπαϊκών σχεδίων Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση, τα οποία απευθύνονται σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους.


Η ομάδα διαχείρισης σχεδίων στελέχωσης παρέχει

 • Την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων, καθώς και την καθοδήγηση του εργοδότη στην τεκμηρίωση των αιτήσεων.
 • Την διαχείριση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου
 • Την υποβολή των εντύπων προς την αρμόδια αρχή για καταβολή του σχετικού χορηγήματος.
 • Την εξεύρεση του κατάλληλου εργοδοτούμενου για την στελέχωση της θέσης εργασίας
 • Την εκπαίδευση του εργοδοτούμενου για την ομαλή ένταξη στην εργασιακή κοινότητα του εργοδότη καθώς και στην σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σχέδια Παροχής Κινήτρων Για Στελέχωση

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης – Ενεργό
Χορηγία €6,086.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για την εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία»

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Για Εργοδότηση Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς – Ενεργό 
Χορηγία €6,086.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς – Ενεργό
Χορηγία €4,000.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σκοπός
 • Προσφορά ευκαιριών σε μακροχρόνια άνεργους, εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό που αιτείται συμμετοχή στο Σχέδιο, ηλικίας κάτω των 60 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας μέσα από την απασχόληση και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.
 • Στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης ανέργων.
Βασικές Πρόνοιες
 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων.
 • Η ηλικία του μακροχρόνια άνεργου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των εξήντα (60) ετών. Στην περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης, τότε πρέπει να είναι ηλικίας από τριάντα (30) ετών μέχρι και κάτω των εξήντα (60) ετών κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για έγκριση από την ΑνΑΔ.
 • Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 4μήνες.
 • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του μακροχρόνια άνεργου.
 • Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί σε συνεχή βάση μέχρι τις 30/6/2021.
Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του μακροχρόνια ανέργου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου.
 
Η καταβολή του χορηγήματος διέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
 
Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών
 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή προσόντα.
 • Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.
 • Ικανοποίηση αναγκών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και αποτελεσματική πλήρωση κενών θέσεων.
 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο μακροχρόνια άνεργος καταστεί αποδοτικός, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.
 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του μακροχρόνια άνεργου
 Οφέλη Μακροχρόνια Ανέργων
 • Διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην απασχόληση και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.
 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και επαγγελματικών εμπειριών.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών που αποκτούν για αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.
 
Οικονομική κάλυψη
Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του ατόμου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης είναι €1.000.
 
Κατώτατο όριο μισθού μακροχρόνια ανέργου
Ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του προβλεπόμενου από τη Συλλογική Σύμβαση μισθού. Στην περίπτωση που στην συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται Συλλογική Σύμβαση, ο εργοδότης  δεσμεύεται για την καταβολή στον καταρτιζόμενο του εκάστοτε κατώτατου μισθού που προνοείται από το Διάταγμα για κατώτατους μισθούς, που από τον Απρίλιο του 2012 ορίζεται στα €870 μηνιαία, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται νομοθετικά ως προς την πτυχή της μισθοδοσίας.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ενεργό
Χορηγία €6,600.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σκοπός
 • Προσφορά ευκαιριών σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Αναβάθμιση της διεύθυνσης, βελτίωση της λειτουργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω της απασχόλησης και κατάρτισης προσοντούχων ατόμων και της στελέχωσής τους με απόφοιτους σε κατάλληλες θέσεις.
Βασικές Πρόνοιες
 • Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6μήνες.
 • Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου.
 • Η ηλικία του απόφοιτου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών.
 • Καταβάλλεται χορήγημα για κάλυψη των εξόδων κατάρτισης του απόφοιτου που επωμίζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών του Σχεδίου. Η καταβολή του χορηγήματοςδιέπεται από τον Κανονισμό  (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Οφέλη Επιχειρήσεων/Οργανισμών
 • Βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσής τους μέσα από την στελέχωσή τους με άτομα που κατέχουν κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
 • Πιο ορθολογική κατανομή καθηκόντων/ευθυνών σε στελέχη της επιχείρησης/οργανισμού για αποφόρτιση της γενικής διεύθυνσης.
 • Μείωση του κόστους απασχόλησης και κατάρτισης, μέχρις ότου ο απόφοιτος καταστεί αποδοτικός, μέσω της επιχορήγησης, για την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο.
 • Συστηματική κατάρτιση και εξειδίκευση του απόφοιτου 
Οφέλη Αποφοίτων
 • Διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους.
 • Εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και παροχή ευκαιρίας γι’ απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και επαγγελματικών εμπειριών.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών γι’ αποτελεσματική έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και γρήγορη ανέλιξη.
Οικονομική κάλυψη
 • Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών εφαρμογής του προγράμματος
Κατώτατο όριο μισθού αποφοίτου
Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων – Ενεργό
Χορηγία €20,640.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το Σχέδιο αποσκοπεί στη κοινωνικής επανένταξης και εργασιακή αποκατάσταση ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη τους. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες απασχόλησης.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις – Ενεργό
Χορηγία €20,000.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες απασχόλησης.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία – Ενεργό
Χορηγία €20,000.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά είτε λόγω του μισθολογικού κόστους που λειτουργεί ως αντικίνητρο. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους εικοσιτέσσερεις (24) μήνες απασχόλησης.