εταιρική κοινωνική ευθύνη - CSR

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως έννοια, είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία.

Ως εκ τούτου, αφορά τις ενέργειες των επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, αφού οι οργανισμοί αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Image
Να σέβονται δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό, με σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. επικεντρώνεται σε δράσεις, στοχεύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε ότι αφορά τις επιχειρηματικές λειτουργίες (μέτοχοι, εργαζόμενοι), αλλά και στο περιβάλλον και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πολιτεία, καταναλωτές, προμηθευτές κλπ.) κατά τη διάδραση της μαζί τους.

Κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός, που επιπρόσθετα στην πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία (δηλαδή γενική και ειδική), περιλαμβάνει στην καθημερινή του διαχείριση, στις δραστηριότητες, στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του, τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης, τόσο στις δεοντολογικές και κοινωνικές πτυχές του όσο και στις οικονομικές και περιβαλλοντικές του πτυχές, καθώς επίσης και στη σχέση του με τους εργοδοτούμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού ή βασίζονται σε αυτόν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση του οργανισμού και δεν επηρεάζει τους οικονομικούς του στόχους.

Η Smartly & Co., διαθέτει την εμπειρία, πλήρους εναρμόνισης κάθε οργανισμού και της διεκπεραίωσης, της απαραίτητης αναφοράς, σε σχέση με τις πρόνοιες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που προκύπτουν από την Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία των επιχειρήσεων, καθώς και από τον περί Εταιρειών Τροποποιητικό Νόμο του 2017, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, σε ότι αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.