μελέτες τεκμηρίωσης

Η Smartly & Co., κατέχει μια ομάδα μεγάλου εύρους ειδικοτήτων, που της επιτρέπει   να παράγει μελέτες τεκμηρίωσης, οι οποίες επαρκώς και δεόντως τεκμηριώνουν το αντικείμενο. Τέτοιες μελέτες αφορούν Τεχνοοικονομικές,  Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές.

Οι τεχνοοικονομικές μελέτες / μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έχουν ως στόχο την ανάλυση και μελέτη ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού εγχειρήματος, ώστε να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας του, ως εκ τούτου η Smartly & Co., παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης.

Ως προς την ανάγκη που προκύπτει, για περιβαλλοντικές μελέτες, η Smartly & Co., παράγει μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι η διαδικασία προσδιορισμού των σημαντικοτέρων συνεπειών των αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον.
Image
Αναλυτικότερα, είναι η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, η πρόβλεψη των πιθανότερων επιπτώσεων και η εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών.

Οι ενεργειακές μελέτες, ιδιαίτερα για Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Εμπορικά Κέντρα, κλπ, είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει, την καταγραφή όλων των ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτηρίου, την καταχώρηση και αξιολόγηση με βάση το καύσιμο και τον χώρο, την οικονομοτεχνική αξιολόγηση της υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου ανά χώρο και καύσιμο, την ενεργειακή προσομοίωση (simulation) βάσει ενεργειακού μοντέλου-στόχου, καθώς και τις προτάσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου συνοδευόμενη από οικονομοτεχνικά κριτήρια.