εσωτερικός έλεγχος

Η Smartly & Co., έχει αναπτύξει μεθοδολογίες συνοχής, επι των προσφερόμενων της υπηρεσιών.

Ολοκληρώνοντας είτε την συγγραφή και τυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας ενός οργανισμού, είτε την αναθεώρηση και εισαγωγή των, επι της υποδομής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Εσωτερικών Ελέγχων, επι του συνόλου των διαδικασιών λειτουργίας, εκδίδοντας μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο για την διοίκηση, όσο και για το διοικητικό συμβούλιο, έτσι ώστε οι αποφάσεις των, να βασίζονται σε σωστή πληροφόρηση.

Η εκπόνηση στρατηγικών εσωτερικών ελέγχων, προσθέτει αξία και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, που δύναται να επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός μοντέλου στον οργανισμό, βασισμένου στην κουλτούρα, την ηγεσία, τη συνεργασία, τα συστήματα και τη δομή.

Image
Ως αποτέλεσμα, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, το οποίο είναι το βασικό μέσο πληροφόρησης της διοίκησης αναφορικά με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου και για αυτό είναι αντικειμενική, σαφής, συνοπτική και τεκμηριωμένη.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα ευρήματα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται για λόγους πληρότητας και συνοπτικά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία, τις διαδικασίες και την αξιολόγηση των κινδύνων.

Η  Έκθεση περιλαμβάνει και διορθωτικές προτάσεις για τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν όπως επίσης και προτάσεις βελτίωσης σε περιοχές όπου θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει σχετική βελτίωση στην εκτέλεση της διαδικασίας.
Οι δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στη λειτουργία του οργανισμού εντοπίζονται, καταγράφονται και πραγματοποιούνται προτάσεις ανασχεδιασμού των διαδικασιών εφόσον απαιτείται.

Αναφορικά με τις διορθωτικές και βελτιωτικές προτάσεις, πραγματοποιούνται συζητήσεις με τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και με την ανώτερη διοίκηση προκειμένου να συμφωνηθεί αν είναι εφικτό να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προτάσεις και αν αυτό είναι δυνατό, καθορίζεται ένα πλαίσιο ενεργειών με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στις προτάσεις βελτίωσης ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα η διοίκηση ότι απώτερος στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και όχι απλά ο εντοπισμός αδυναμιών και σφαλμάτων.

Επιπλέον, γίνεται και ανάλυση κόστους-οφέλους των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κόστος δεν υπερβαίνει τα αναμενόμενα οφέλη.