ασφάλεια & υγεία εκτίμηση κινδύνων

Με βάση την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας αρ. 89/391/ΕΟΚ, απαιτείται όπως ανάλογα ο κάθε εργοδότης ή το κάθε αυτοεργοδούμενο πρόσωπο, καθορίζει τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ).

Στη ΓΕΚ πρέπει να περιλαμβάνονται οι πηγές κινδύνου, τα πρόσωπα που επηρεάζονται (π.χ. χειριστές, συντηρητές, προσωπικό καθαρισμού, επισκέπτες), τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει να ληφθούν καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
Image
Στα μέτρα αυτά, πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή εκπαίδευσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού, οι μέθοδοι εργασίας καθώς και το υλικό ή ο εξοπλισμός προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

 

Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ο εργοδότης διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του, καθώς και των τυχόν άλλων εργοδοτουμένων ή μη προσώπων των οποίων μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια ή/και η υγεία τους από τη διεξαγωγή των εργασιακών δραστηριοτήτων του.
Η ΓΕΚ πρέπει να είναι διαθέσιμη στους εργοδοτούμενους και να περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που δημιουργούνται ή αναμένεται να δημιουργηθούν από τις διεργασίες και τις δραστηριότητες του υποστατικού / της εργασίας / της επιχείρησης.

 

Τα πέντε βήματα για ετοιμασία της ΓΕΚ, είναι:

 

  1. Εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου (επικίνδυνων καταστάσεων) σε κάθε χώρο εργασίας όπου διεξάγει δραστηριότητες.
  2. Εντοπισμός των προσώπων εκείνων που κινδυνεύουν από τραυματισμούς ή βλάβη στην υγεία τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.
  3. Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης. Ιεράρχηση των κινδύνων, όταν δεν είναι εφικτό να εξαλειφτούν όλοι οι κίνδυνοι στους εργασιακούς χώρους.
  4. Λήψη επιπρόσθετων απαιτούμενων μέτρων, βάσει προτεραιοτήτων και ακολουθώντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
  5. Επανεκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτή κρίνεται αναγκαίο.
Η απαίτηση της νομοθεσίας για την ετοιμασία και διάθεση της ΓΕΚ εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις / υποστατικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργοδοτουμένων προσώπων ή τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Η ΓΕΚ αποτελεί το βασικό και απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική Διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας σε κάθε χώρο εργασίας. Η ύπαρξη της ΓΕΚ είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας σε μία επιχείρηση / εγκατάσταση ή σε ένα υποστατικό.
Για την ετοιμασία της ΓΕΚ, η Smartly & Co. και η εξειδικευμένη της, εγκεκριμένη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ομάδα Ασφάλειας & Υγείας, έχουν τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη, συγγραφή και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πλήρη εναρμόνιση κάθε εταιρείας και/ή οργανισμού με την κείμενη νομοθεσία.