επιδοτούμενα προγράμματα

Τόσο η ΕΕ, όσο και η Κύπρος, διαθέτουν διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή του έργου σας.

Η Smartly & Co. παρέχει την συμβουλευτική στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της, τη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τα στελέχη μας να έχουν την εμπειρία στο υπό αναφορά πεδίο έχοντας συντάξει και συμβάλλει στην υλοποίηση επενδύσεων σε όλους του παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Με την εμπειρία, τεχνογνωσία  και την δυνατότητα παρακολούθησης των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των επενδύσεων, η Smartly & Co., καθίσταται ένας ικανός συνεργάτης για την επιχείρηση σας, εξασφαλίζοντας, το μέγιστο προσοδοφόρο αποτέλεσμα στην χρηματοδότηση του επιχειρείν σας.

Image
Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Smartly & Co., παρέχει στους πελάτες της, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης, όπως την προετοιμασία των αιτήσεων και την εκπόνηση των προτάσεων, την διενέργεια των τεχνοοικονομικών μελετών και των μελετών βιωσιμότητας, την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του προγράμματος / σχεδίου, την υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Σχέδιο Χορηγιών Ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικού Τομέα

Εκτιμώμενο Ύψος Χορηγίας €200,000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Οδηγός του Σχεδίου Χορηγιών για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων», έχει εγκριθεί.

Είναι το πρώτο Σχέδιο το οποίο έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027.

 Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
 • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Εκτιμάται ότι στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης θα διατεθούν χορηγίες συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

 1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
 2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
 3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
 4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
  Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
  - Χημεία Τροφίμων & Ποτών
  - Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
 5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
  Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
  - Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγή
 6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

 • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες δαπάνες 

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτιρίων
 2. Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτιρίων
 3. Μηχανήματα/ Εξοπλισμός
 4. Μεταφορικά μέσα
 5. Άλλα έξοδα (κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών)
φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες

Εκτιμώμενο Ύψος Χορηγίας €22,000 ΜΕΧΡΙ €32,000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» χρηματοδοτεί την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το σχέδιο περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο σχέδιο «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω» ξεκίνησε στις 9/3/2021 με το πρώτο ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του σχεδίου να ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγο σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο.

Το Σχέδιο Περιλαμβάνει τους ακόλουθους 3 Τύπους Επενδύσεων:

 1. Εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη Φωτοβολταϊκών.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας > 60%
 • Θερμομόνωση κελύφους κατά 2/3
 • Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €22.000
 1. Εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη νέου Φωτοβολταϊκών.
 • ΠΕΑ* κατηγορίας Α
 • Εξοικονόμηση ενέργειας > 60%
 • Θερμομόνωσης κελύφους κατά 2/3
 • Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €27.000

* Σύγκριση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της κατοικίας που εκδίδονται πριν και μετά την ενεργειακή της αναβάθμιση.

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
 • ΠΕΑ* κατηγορίας Α
 • Θερμομόνωση ολόκληρου του κελύφους
 • Συνεισφορά ΑΠΕ > 25%
 • Πρόσθετα ετήσια όρια στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και στη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση
 • Αναμενόμενο μέγιστο ποσό χορηγίας €32.000

* Σύγκριση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της κατοικίας που εκδίδονται πριν και μετά την ενεργειακή της αναβάθμιση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Οικοδομικές Εργασίες
 1. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφή της πυλωτής, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες).
 2. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί, τοιχία).
 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 4. Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης κουφωμάτων.
 • Τεχνικά Συστήματα
 1. Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού.
 2. Αυτόνομα κλιματιστικά.
 3. Αντλίες θερμότητας κεντρικών συστημάτων.
 4. Φωτοβολταϊκά Net-Billing.
 5. Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας Φ/Β.
 6. Λέβητες ψηλής απόδοσης.
 7. Έξυπνα συστήματα και αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.
 • Μελέτες / Υπηρεσίες
 1. Υπηρεσίες έκδοσης ΠΕΑ.
 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ετοιμασίας / υποβολής αίτησης.
 3. Άλλες μελέτες.

Ποσοστό χορηγιών:

Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με τις ομάδες ευάλωτων καταναλωτών, το ποσοστό να αυξάνεται στο 80%, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση[1] και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
 • Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
 • H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
 • Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΜΑΙΟΣ 2021

Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας - Νεανική & Γυναικεία

Εκτιμώμενο Ύψος Χορηγίας  €72,000 μέχρι  €84,000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει Προκηρυξει την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

 

Δικαιούχοι:

 

· Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.

 

· Άνεργοι ή μισθωτοί

 

· Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55

 

· Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

φορμα ενδιαφεροντος
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.