νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η Smartly & Co. προσφέρει ορθολογιστικές υπηρεσίες, απαραίτητες για μια νέα επιχείρηση, έτσι ώστε να αποκτήσει χρηματοδότηση και να θέσει υποδομές μιας επιτυχημένης πορείας.

Νέα επιχείρηση ή “Startup”, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί σε οποιαδήποτε κλάδο της οικονομίας, όπου ενδεχόμενοι επενδυτές, προσελκύονται από το χαμηλό κόστος εκκίνησης, υψηλό κίνδυνο,  υψηλές αποδόσεις και προοπτικές μεγέθυνσης, αφού εν αντιθέσει με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, τα επιτυχημένα Startup προτάσσουν γρήγορη επέκταση, με περιορισμένη επένδυση κεφαλαίων και εργασίας.

Κρίσιμο στην αφετηρία ενός Startup είναι η χρηματοδότηση.

Για την εύρεση της, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια έρευνα που θα τεκμηριώνει επαρκώς και δεόντως τόσο την ιδέα, όσο και το επιχειρηματικό μοντέλο.

Image
Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πείσουμε πιθανούς επενδυτές να την θεωρήσουν ελκυστική. Η έρευνα αυτή γίνεται σταδιακά, και άπτεται.

Στην Smartly & Co., με την ομάδα μεγάλου εύρους ειδικοτήτων διαχείρισης αντικειμένου,  έχουμε καθορίσει τα απαραίτητα στάδια που πρέπει να εξετάζονται, συνδέοντας τα, με τεχνολογικές, οικονομικές, οργανωτικές και προωθητικές πρακτικές, στοχοθετώντας συρρίκνωση χρονοπεριθωρίων για μετατροπή της ιδέας σε δρώσα οικονομική οντότητα.