Κορωνοϊός (Covid-19)

Με την τρέχουσα πανδημία του Κορωνοϊού (Covid-19) στην Κύπρο, η επαναδραστηριοποίηση της πλειονότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων πρέπει να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κατάλληλων συνθήκων και περιβάλλοντος εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους εργοδότες, τους εργοδοτούμενους, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους άλλους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν ή με οδηγίες άλλων εμπλεκομένων Αρχ
ών.

Επικοινωνήστε μαζί μας, έτσι ώστε μέσω των εξειδικευμένων και συγκεκριμενοποιημένων μας υπηρεσιών, να διασφαλίσουμε την πλήρη νομοθετική εναρμόνιση της επιχείρησης σας, με τις σχετικές περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίες.