Διαδικτυακό Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

 

Διαχείριση Ποιότητας και Εσωτερική Επιθεώρηση Σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO 9001 2015

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά κατά τις 22, 24, 28, & 30 Ιουνίου 2021, με ώρα έναρξης τις 14:00 μμ και ολοκλήρωση στις 17:45 μμ.
 
Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό, Επιχειρήσεων/Οργανισμών, όπως Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΠ, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Τεχνικούς Διευθυντές, καθώς και σε υπεύθυνους για την καθιέρωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, που αποτελούν μέλη της ομάδας ΣΔΠ - ISO 9001 και που στοχεύουν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ορθολογιστική εφαρμογή συστήματος, καθώς και στην διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων στην επιχείρηση/οργανισμό τους σε σχέση με το σύστημα.
 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα του συστήματος ποιότητας, που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.
 
Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τις βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015, όπου αναλύονται και οι απαιτήσεις του, καθώς και επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου.
 
Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση επικεντρώνεται και στη διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, τόσο από άποψη μεθοδολογίας, όσο και τεχνικών, σύμφωνα με τα το πρότυπο ISO 9001:2015.

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του