Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

 

Το Σχέδια αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων.
 
Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.
 
Τα Σχέδια περιλαμβάνονται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.

Η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην  ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Smartly & Co., παρέχει στους πελάτες της, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ετοιμασίας και διαχείρισης, καθώς και της συμπλήρωσης του σχετικού φακέλου, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα του  σχεδίου, την υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την εκπόνηση των απαραίτητων ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.