Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Χορηγιών για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/ και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €25 εκ.

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οίνοι και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I6 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Smartly & Co., προτείνοντας πάντοτε συνολικές λύσεις και συγκεκριμενοποιημένες υπηρεσίες, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους, έτσι ώστε συντονισμένα να τροχιοδρομηθεί η κατάλληλη προετοιμασία των εντύπων υποβολής της πρότασης τους, διασφαλίζοντας θετικό αποτέλεσμα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας