Πανεπιστήμιο Νεάπολις και Smartly & Co., Ενώνουν Δυνάμεις  

 

Η Smartly & Co., υπερήφανα γνωστοποιεί, την έναρξη συνεργασίας, με το μεγαλύτερο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, μέσω μνημονίου συνεργασίας, το οποίο και υπογράφηκε μεταξύ τον δυο οργανισμών για τους ακόλουθους πυλώνες:

 

 • Τοποθέτηση Σπουδαστών στο Εργασιακό Περιβάλλον της Smartly & Co., προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία, μέσω πρακτικής άσκησης, εκπληρώνοντας τις πανεπιστημιακές απαιτήσεις τους, όπου η Smartly & Co., θα αξιολογεί τις επιδόσεις και προοπτικές των φοιτητών, αλλά και την προοπτική προσφοράς μόνιμης εργασίας τους.
 • Παροχή στοιχείων από την Smartly & Co., στους φοιτητές, για την δημιουργία, των ακαδημαϊκών εργασιών τους για την Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Διοργάνωση και υποστήριξη κοινών διαλέξεων / ημερίδων / σεμιναρίων, επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιεχομένου.
 • Ανάπτυξη δεξαμενών σκέψης, ανάλυσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για Ευρωπαϊκά / Εθνικά / Διεθνή προγράμματα, στην βάση των γνώσεων και εμπειρίας του δυναμικού των δυο οντοτήτων.
 • Από κοινού διοργάνωση διαβουλεύσεων, δημόσιων συζητήσεων, διαλέξεων, εργαστηρίων ή και ημερίδων για θέματα δημόσιας πολιτικής, με γνώμονα τη συλλογική πρόοδο της κοινωνίας και κατ’ επέκταση την πρόοδο της νεολαίας.
 • Την από κοινού υλοποίηση δράσεων / εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων αλλά και όλων των Κύπριων πολιτών εν γένει, την ευημερία, τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους.
 • Τη συνεργασία για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους νέους με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών για τη νεολαία.
 • Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων ή άλλων δράσεων με σκοπό την προώθηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις εκδηλώσεις και δράσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Κύπρο.
 • Την από κοινού αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης των δυο οντοτήτων στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους.
 • Την από κοινού αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης των δυο οντοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.
 • Την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Την από κοινού συνεργασία, για την διαχείριση των γενικότερων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, όπου μέσω και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των δυο οργανισμών, στοχοθετείται ανάπτυξη, ενδυνάμωση και αξιοποίηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού στην πόλη και επαρχία Πάφου

final