ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παράταση 6 μηνών για υλοποίηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Προκήρυξη 2021)

 

Συγκεκριμένα, η πλήρης υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) μηνών, αντί εικοσιτεσσάρων (24), από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής.

Δεδομένης της εν λόγω απόφασης, το σημείο 12.2 του Οδηγού του Σχεδίου, έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:

12.2. «Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεών τους, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονική διάρκεια τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής που θα παραλαμβάνουν από το Υπουργείο. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης διαπιστώνεται από τα τιμολόγια και άλλα παραστατικά ή/ και με επιτόπου επιθεώρηση».