συστήματα διαχείρισης ISO

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική, προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών με βάση Διεθνή Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης, που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς, την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης.

Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται να δρουν σύμφωνα με οδηγίες, που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται «τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της» μέσω ενός Συστήματος.

Image
Αυτό διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι είναι ξεκάθαρο τι κάνει ο καθένας, πότε, πώς, γιατί και πού.

Η εμπειρία των στελεχών μας, σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού των διεργασιών των επιχειρήσεων, μας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε τα Συστήματα Διαχείρισης με τρόπο λιτό και αποδοτικό, ώστε να αποτελέσουν πραγματικά «εργαλεία» για όλο το προσωπικό της επιχείρησής σας.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας του προσωπικού της εταιρείας σας, μέσω της κατάλληλης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, που είμαστε σε θέση να παρέχουμε.

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστημάτων ISO Paperless, όπου η υλοποίηση των διεργασιών της επιχείρησης παρακολουθείται, μετριέται, ελέγχεται και αξιολογείται ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση και απαλλάσσοντας την επιχείρηση από την ανάγκη τήρησης τεράστιου όγκου εντύπων.

Με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, εταιρείες και οργανισμοί, διασφαλίζουν

 • Τυποποιημένη Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών & Αγάθων
 • Εύκολη Αναγνώριση & Αντιμετώπιση Ρίσκων
 • Ανάπτυξη & Υποστήριξη Καινοτόμων Δράσεων
 • Συμμόρφωση Με Κανονισμούς & Οδηγίες
 • Πρόσβαση Στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Αύξηση Της Απόδοσης & Παραγωγικότητας
 • Βιώσιμη & Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Προστασία Του Περιβάλλοντος
 • Βελτιωμένη Εικόνα & Αξιοπιστία
 • Αύξηση Κερδοφορίας
 • Υποδομή Μάρκετινγκ

Ως εκ τούτου η Smartly & Co., προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης των ακόλουθων συστημάτων: