Διαδικτυακό Επιχορηγημένο Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

 

GDPR Οι Απαιτήσεις του Κανονισμού και οι Ευθύνες των Επιχειρήσεων

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης, θα εκπονηθεί διαδικτυακά κατά τις 13, 15, 20  & 22 Απριλίου 2021, με ώρα έναρξης τις 14:00 μμ και ολοκλήρωση στις 17:45 μμ, με διαλλείματα μεταξύ των ωρών 16:30 μμ - 16:45 μμ.

Οι χρόνοι εκπαίδευσης και τα διαλλείματα ισχύουν για όλες τις ημέρες εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Επιστημονικό και Εποπτικό Προσωπικό όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, σε Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Εσωτερικού Ελέγχου, Νομικούς Σύμβουλους, Υπεύθυνων Τμημάτων, καθώς και μελών του δυναμικού που έχουν την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πρόσβαση ή/και συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για μεγιστοποίηση της προσπάθειας συμμόρφωσης με τον σχετικό κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα της ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αφορούν το σύνολο των Κυπριακών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους.

 Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τρόπο, ώστε να μεταφέρει τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και την ανάλυση συγκεκριμενοποιημένων ενοτήτων, με των εκ του νομού υποχρεωτικών ενεργειών και πρακτικών.

 Το σεμινάριο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 Εισαγωγή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

  • Πεδίο Εφαρμογής
  • Απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
  • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).
  • Σχεδιασμός απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Κανονισμός και πιστοποίηση.

 

Διάρκεια 14 Ώρες

Τιμή € 298,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Επιχορηγούμενο Ποσό € 238

Κόστος Συμμετέχοντα € 60,00 + ΦΠΑ (€56,62)

Σημείωση: Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο σύνολο του