Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνητή Νοημοσύνη

 

Με τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό, κάθε εταιρικής διαδικασίας, με την εφαρμογή και αξιοποίηση, τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), διασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, έχουν καθοριστικό ρόλο, στο σύγχρονο επιχειρείν.

 

Η Smartly & Co. προσφέρει, πρωτοπορία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στην επιχείρηση σας, ασχέτως της κατηγορίας εργασιών, μέσω ανάπτυξης κομμένων και ραμμένων στα μέτρα σας τεχνολογικών εργαλείων, διασφαλίζοντας στον οργανισμό, τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην νέα εποχή.

 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια εξελικτική πορεία.

 

Δεν αφορά απλώς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά μια ολιστική προσπάθεια που απαιτεί όραμα, για τον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων, με επίκεντρο, την εκτέλεση σε πολλαπλές διαστάσεις, ορθολογιστικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα.

 

Είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ, του συνόλου των Διαδικασιών, Δομών & Κουλτούρας του οργανισμού, με τη υποβοήθηση τεχνολογικών εργαλείων, στοχοθετώντας  την αύξηση της παραγωγικότητας, την έμφαση στην ουσία, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας  και την λήψη αποφάσεων του οργανισμού, βασισμένες σε πραγματικά, αξιόπιστα και μετρήσιμα δεδομένα.

 

Οι διαδικασίες του οργανισμού, εφαρμόζονται ηλεκτρονικά, μέσω έξυπνων συσκευών, χωρίς την ανάγκη χρήσης τοπικών Server και χωρίς πολυπλοκότητα.

 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Διαδικασιών του Οργανισμού, είναι η απλοποιημένη και αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών διαδικασιών και των διαδικασιών διατήρησης και παρακολούθησης της ποιότητας, αξιοποιώντας την εισαγωγή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας όπως τεχνητή νοημοσύνη,  για παρακολούθηση, πρόβλεψη και εξάλειψη σοβαρών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων «PAINS» σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα, με στοχοθέτηση, την μείωση του κόστους και την διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του οργανισμού.

 

Ένα τέτοιο έργο, για κάθε οργανισμό, επιτρέπει την δυνατότητα μιας σειράς ωφέλιμων μεταμορφώσεων, όπως η αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο, η ανάπτυξη ενός συνολικού συστήματος ποιότητας, η αξιοποίηση mobile τεχνολογιών, η χρήση Data – Business Analytics και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σε όλη την διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας, αναβαθμίζοντας δραστικά, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του οργανισμού,  προσδίδοντας Αξία.

 

Συνεπώς, η Αξία αυτή, συνδράμει στην εξοικονόμηση χρόνου, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και κυρίως, στην συνέχεια της.

 

Η προτεινόμενη εξειδικευμένη Υπηρεσία, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σχεδιάζεται και αναπτύσσεται με την μεθοδολογία Tailor Made, όπου το τελικό προϊόν, θα αποτελεί μια μοναδική προσαρμοσμένη λύση στις ανάγκες του οργανισμού.

 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, θα γίνει αξιοποιώντας τεχνολογίες cloud, mobile apps και σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και Data Analytics.

 

Θα παρέχει Μετρήσιμη Διαχείριση Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, με δυνατότητα εντοπισμού προβληματικών σημείων, για την μόνιμη και συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Εξοικονόμηση εργατοωρών και πόρων, κατά την εκτέλεση των διαδικασιών και οριστική επίλυση των προβλημάτων, όταν αυτά εμφανίζονται. Αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού για έμφαση στην ουσία και όχι σε άσκοπες διαδικασίες, με αυτοέλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών, από το κάθε μέλος του δυναμικού.

 

Καταγραφή και μετατροπή των καταγεγραμμένων δεδομένων και στοιχείων σε πληροφορίες, που εξυπηρετούν την διοίκηση του οργανισμού. Καταγραφή των μη συμμορφώσεων και αξιολόγηση αυτών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, για την κάθε διαδικασία που εκπονεί το κάθε μέλος του προσωπικού, φανερώνοντας πραγματική παραγωγικότητα, ευσυνειδησία και ποιότητα εργασίας.

 

Κάθε οργανισμός, αδιαμφισβήτητα ταλαιπωρείται από:

 

 • σημαντικά κενά στην αλυσίδα διαδικασιών, με καθυστερήσεις, δυσκολίες & εκνευρισμό, κατά την καθημερινή διεκπεραίωση των εσωτερικών διαδικασιών.
 • αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης της ποιότητας, λειτουργικά προβλήματα σε επίπεδο αποδιοργάνωσης και παραπληροφόρησης, δυσκολίες στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, με αλλοίωση της πληροφορίας.
 • παραδοσιακή, γραφειοκρατική υπάρχουσα δομή, λάθη & καθυστερήσεις στην καθημερινή ροή εργασίας, χωρίς την δυνατότητα σύνδεσης ευθύνης, με μη ενδελεχή έλεγχο της προσφερόμενης ποιότητας, αδυναμία συγκεντρωτικού – αποτελεσματικού ελέγχου, στην εξέλιξη της εκτέλεσης των διαδικασιών.
 • αδυναμία στην πλήρη και αδιαμφισβήτητη καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία μη συμμορφώσεων για τις διαδικασίες έκαστου μέλους του δυναμικού, φανερώνοντας πραγματική παραγωγικότητα, ευσυνειδησία και ποιότητα εργασίας.
 • μη εξοικονόμηση εργατοωρών και πόρων, στην εκτέλεση των διαδικασιών, με αδυναμία ισορροπίας, μείωσης κόστους και διασφάλισης αξιοπιστίας των διαδικασιών.
 • εξάντληση για την μετατροπή όλων των διαδικασιών ψηφιακά, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων ποιότητας, για εξάλειψη της χρήσης χαρτιού και απλοποίηση της εκπόνησης εσωτερικών ελέγχων των διαδικασιών.
 • αδυναμία στην αλλαγή κουλτούρας του δυναμικού, για έμφαση στην ουσία και όχι σε άσκοπες διαδικασίες, μέσω αυτοελέγχου στην εφαρμογή των διαδικασιών.
 • μη δυνατότητα, άμεσου εντοπισμού προβληματικών σημείων, για μόνιμη και συνεχή βελτίωση του οργανισμού.
 • αδυναμία μετατροπής καταγεγραμμένων δεδομένων και στοιχείων σε πληροφορίες, που εξυπηρετούν την ορθολογιστική διοίκηση του οργανισμού, λαμβάνοντας αποφάσεις, στην βάση πραγματικών μετρήσιμων δεδομένων.
 • μη μετρήσιμη διαχείριση ποιότητας στις λειτουργίες του οργανισμού
 • αδυναμία διασφάλισης διαφάνειας και ευελιξίας σε όλες τις ενέργειες του οργανισμού.
 • μη δυνατότητα ελαχιστοποίησης της ανάγκης δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.
 • αδυναμία αντιμετώπισης άμεσης ενδεχόμενης ανάγκης συρρίκνωσης του προσωπικού.

 

Επιτυχία Στρατηγικών Στόχων Μέσω Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

 

 • Ενίσχυση Επιχειρηματικής & Επιχειρησιακής Απόδοσης 
 • Συντονισμός Με Την Νέα Ψηφιακή Εποχή
 • Μεταμόρφωση & Μετεξέλιξη Τμημάτων Μέσω Προληπτικής Καθοδήγησης Στην Βάση Πραγματικών Δεδομένων
 • Εξάλειψη Των Μη Αποδοτικών Σιλό Δεδομένων
 • Αξιοποίηση & Εφαρμογή Ισχυρής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) & Business Insights
 • Ενίσχυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
 • Αισθητή Μείωση Στα Κόστη & Αύξηση Εσόδων, Στην Βάση Αξιοποίησης Των Μοναδικών Γραφημάτων, Συνδεδεμένων Με Δεδομένα & Προηγμένη Τεχνολογία ΑΙ.
 • Πληροφορίες & Αναλύσεις Σε Πραγματικό Χρόνο
 • Αποφάσεις Βάσει Real – Time Dashboards
 • Προσδιορισμός & Αντιμετώπιση Των Ζητημάτων «Issues» Με Ακρίβεια
 • Βελτίωση Στην Ποιότητα Που Εφαρμόζεται, Στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες & Αξιολόγηση Της Ποιότητας
 • Αναγνώριση Κενών & Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Στρατηγική Χρήση Τεχνολογίας
 • Αναγνώριση & Διαχείριση Κινδύνων Άμεσα
 • Ολιστική Προσέγγιση
 • Ταχύτητα, Καινοτομία, Παραγωγικότητα
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Ενοποιημένη Πληροφορία
 • Διαφάνεια
 • Αλλαγή Κουλτούρας