Κερδίζουν το στοίχημα ψηφιοποίησης οι μεγάλες εταιρείες

 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη 2020-2021: Στοιχεία από την Έρευνα Επενδύσεων της ΕΤΕπ».

Στοιχεία που αφορούν στην Κύπρο, καταδεικνύουν πως ο βαθμός χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, αυξάνεται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων.

Σε ότι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, γύρω στο 70% έχουν ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται χαμηλότερα του 40% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro) και γύρω στο 50-60% για τις μικρομεσαίες.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην «ισχυρή» ομάδα κρατών της ΕΕ όσον αφορά τον Δείκτη Εταιρικής Ψηφιοποίησης.

Ωστόσο, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των υποδομών, αλλά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες εφαρμόζονται περισσότερο στον τομέα των υποδομών και λιγότερο στον τομέα της μεταποίησης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε μεγαλύτερο βαθμό εφαρμόζονται τεχνολογίες που αφορούν ψηφιακές πλατφόρμες και σε λιγότερο βαθμό υπηρεσίες ψηφιακής πραγματικότητας, ενώ σημαντική είναι η εφαρμογή τεχνολογιών ρομποτικής στις επιχειρήσεις.

Σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα οδηγήσει σε περαιτέρω ψηφιοποίηση.

Οι διαπιστώσεις της ΕΤΕπ προκύπτουν εν μέσω προσπαθειών του υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για συντονισμό δράσεων δράσεις με διάφορους φορείς, ούτως ώστε το 2021 η Κύπρος να αναβαθμιστεί στον ευρωπαϊκό δείκτη ψηφιακής απόδοσης DESI.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν μερίδιο από κονδύλια ύψους €7,5 δισ. μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Το πρόγραμμα στοχεύει να επιταχύνει το ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και κοινωνιών της Ευρώπης, να αναπτύξει και να ενισχύσει τις στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες της Ευρώπης, να ενισχύσει τη μελλοντική διεθνή ανταγωνιστικότητά της και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ως το 2050.

Την προσπάθεια συμπληρώνει σειρά άλλων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως το «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο εστιάζει στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και τις ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

 

Άρθρο: www.stockwatch.com.cy